ESF – Europos socialinis fondas

Kategorija: Idėjų finansavimas

Europos socialinis fondas (ESF), įkurtas 1957 metais, yra pagrindinis finansinis instrumentas, kuriuo ES įgyvendinami strateginiai užimtumo politikos tikslai. Tai priemonė, padedanti sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, sudaranti galimybes žmonėms persikvalifikuoti, gilinti savo žinias bei siekianti suteikti žmonėms galimybę gerinti savo darbo perspektyvas.

Kiekviena valstybė narė ir regionai, geriausiai žinodami savo realius poreikius, drauge su Europos Komisija sutaria dėl ESF finansavimo vienos ar kelių operatyvinių programų.

ESF paskirtis – užimtumo (įsidarbinimo) skatinimas Europos Sąjungoje. Jis padeda valstybėms narėms sudaryti sąlygas Europos darbo jėgai ir bendrovėms geriau pasirengti įveikiant naujus pasaulinius iššūkius. Finansavimas skirstomas valstybėms narėms ir regionams, ypač mažiau pažengusiems ekonomiškai.

Operatyvinės programos:

ESF strategiją ir biudžetą svarsto bei sprendimus priima ES valstybės narės, Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Šiais pagrindais valstybės narės drauge su Europos Komisija kuria septynerių metų trukmės operatyvines programas.

Po to jas įgyvendina daugybė įvairių viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų. Tarp šių organizacijų yra valstybinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (NVO) bei savanoriškos organizacijos, taip pat socialiniai partneriai, pavyzdžiui, profesinės sąjungos ir darbo tarybos, pramonės ir specialistų asociacijos bei atskiros bendrovės.

ESF finansavimas yra organizuojamas, remiantis dviem plataus pobūdžio siekiniais:

Konvergencijos siekinys:

Jis apima visus ES regionus, kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui nesiekia 75% Bendrijos vidurkio. Šalims ir regionams, galintiems gauti paramą pagal konvergencijos siekinį, bus skirta daugiau nei 80% ES finansavimo.

Regioninio konkurencingumo ir užimtumo (įsidarbinimo) siekinys:

Jis apima visus ES regionus, negalinčius gauti paramos pagal konvergencijos siekinį.

Veiksmų sritys:

Visoje Europos Sąjungoje pagal konvergencijos bei regioninio konkurencingumo ir užimtumo (įsidarbinimo) siekinius ESF teiks paramą keturioms pagrindinėms veiksmų sritims:

  • darbuotojų ir įmonių prisitaikomumo stiprinimui;
  • užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybių gerinimui;
  • socialinės įtraukties didinimui kovojant su diskriminacija ir suteikiant neįgaliems žmonėms daugiau galimybių dalyvauti darbo rinkoje;
  • partnerystės reformuojant užimtumo (įsidarbinimo) ir įtraukties sritis skatinimui.

Mažiausiai klestinčiuose regionuose ir valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti paramą pagal konvergencijos siekinį, ESF taip pat rems:

  • sustiprintas pastangas plėsti ir gerinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą, ypač gerinant mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemas;
  • veiksmus, kuriais siekiama plėtoti institucijų gebėjimus ir viešojo administravimo efektyvumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu.

ESF finansavimas yra prieinamas per valstybes nares ir regionus. ESF nefinansuoja projektų tiesiogiai iš Briuselio.

ESF projektuose paramos siekti gali įvairaus ir skirtingo pobūdžio organizacijos: viešojo administravimo institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir socialiniai partneriai, verslo įmonės, aktyviai veikiančios užimtumo ir socialinės įtraukties srityse.

Daugiau informacijos gali gauti susisiekęs su ESF valdančiomis institucijomis savo šalyje narėje: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

Pagrindiniai dokumentai:

ESF - Europos Socialinis fondas (2007-2013) internete: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/esf_en.htm

ESF finansuoti projektai 2000-2006 metais: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/projects/projects_en.htm

ESF naujasis Europos Socialinis fondas internete: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

Kontaktai
DG EMPL B.4 - European Social Funds
DG Employment and Social Affairs
European Commission,
Rue de la Loi 200
B-1040 Brussels
El. paštas: empl-info@ec.europa.eu
Interneto svetainė: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

Susijusios naujienos Daugiau

Dalyvauk skaitymo iššūkyje ir laimėk prizus
Dalyvauk skaitymo iššūkyje ir laimėk prizus
Dalinkis iniciatyva ir laimėk kampanijos „Metas keisti“ prizą!
Dalinkis iniciatyva ir laimėk kampanijos „Metas keisti“ prizą!
#BeInclusive ES sporto apdovanojimas
#BeInclusive ES sporto apdovanojimas

Susiję straipsniai Daugiau

Interviu su NASA stažuotoju Deividu Čelkiu: kaip patekti į NASA?
Interviu su NASA stažuotoju Deividu Čelkiu: kaip patekti į NASA?
Ieškantiems trumpalaikio darbo: 4 priežastys, kodėl verta išvykti dirbti į užsienį trumpam laikui
Ieškantiems trumpalaikio darbo: 4 priežastys, kodėl verta išvykti dirbti į užsienį trumpam laikui
Neįgaliųjų integracija – ar tikrai ji vyksta taip, kaip tikimės?
Neįgaliųjų integracija – ar tikrai ji vyksta taip, kaip tikimės?