Išsilavinimas ir darbas

Tu turi teisę įgyti kokybišką išsilavinimą, tai reiškia, kad gali lankyti mokyklą ar kitą išsilavinimą suteikiančią vietą ir mokytis. Mokslas, bent jau pradinio ir pagrindinio išsilavinimo lygmenų, yra nemokamas. Pradinis mokslas yra privalomas. Techninis ir profesinis mokymas yra visuotinai prieinamas, o aukštasis mokslas vienodai prieinamas visiems pagal kiekvieno sugebėjimus.

Tu turi teisę į darbą, laisvą jo pasirinkimą, teisingas ir tinkamas darbo sąlygas ir apsaugą nuo nedarbo. Kiekvienas be jokios diskriminacijos turi teisę gauti vienodą užmokestį už vienodą darbą. Tau turi būti sukuriamos tinkamos darbo sąlygos, kurios negali kenkti sveikatai ir išsilavinimui.

                         

Mokslas ir išsilavinimas

Šiuo metu mūsų valstybėje mokomasi pagal dvylika metų trunkančią bendrojo lavinimo ir trijų pakopų aukštojo mokslo programą. Mokytis Lietuvoje privaloma iki 16 metų – paprastai privalomas mokymasis trunka iki dešimtos klasės.

Teisę į kokybišką aukštąjį mokslą Lietuvoje užtikrina Studijų kokybės vertinimo centras, kuris vertina studijų programas ir aukštąsias mokyklas. Jei išsilavinimą įgijai užsienyje, tau gali prireikti turimą kvalifikaciją pripažinti Lietuvoje, tad šis centras įvertina turimą išsilavinimą, jei ketini toliau studijuoti ar dirbti Lietuvoje.

A. Goštauto g. 12, Vilnius
Tel.: 8 5 2107782
El. paštas: skvc@skvc.lt
http://www.skvc.lt/default.asp?id=0 

Tavo pirmas darbas

Įsidarbinti galima nuo 14 metų. Nuo 14 iki 16 metų darbo sutarčiai sudaryti reikia vieno iš tėvų (ar kito atstovo pagal įstatymą) raštiško sutikimo, sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimo su išvada apie sveikatą ir tinkamumą dirbti konkrečius numatytus darbus, o mokslo metų laikotarpiu – ir mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiško sutikimo.

Nuo 14 iki 16 metų galima dirbti tik lengvus darbus – tokius, kurie dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia saugai, sveikatai, vystymuisi, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą.

Nuo 14 metų leidžiama dirbti lengvus darbus kultūros, meno, sporto, reklamos, prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, paslaugų, informacijos ir ryšių, finansinėje ir draudimo, administracinėje ir aptarnavimo, namų ūkio, žemės ūkio srityse.

Darbo valandos

Jei esi 14–15 metų:

  • gali dirbti iki 2 val. per dieną ir 12 val. per savaitę mokslo metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos, arba 7 val. per dieną ir 35 val. per savaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę ne mokslo metų metu;
  • darbas rytais nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas ir nuo 20 iki 6 valandos yra draudžiamas.

Šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę paaugliams, kuriems sukako 15 metų.

Jei esi 16–17 metų:

  • gali dirbti ne daugiau kaip 8 val. per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.

Jei tenka dirbti poilsio ar švenčių dienomis, darbdavys privalo už jas mokėti dvigubai arba tavo prašymu per mėnesį suteikti papildomą apmokamą poilsio dieną ar dieną prie kasmetinių atostogų, o jei tenka dirbti naktį (nuo 22 val. iki 6 val.) ar viršvalandinį darbą, toks darbas apmokamas pusantro karto daugiau.

Poilsio laikas

Iki 18 metų turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę.

Kai darbo dienos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., privalo būti suteikta mažiausiai 30 min. papildoma pertrauka darbo metu. Ji įskaitoma į darbo laiką.

Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo g. 19, Vilnius
Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
http://www.vdi.lt/

Privalomasis sveikatos draudimas

Lietuvos piliečiai ir nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, kurie teisėtai dirba (pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą ar verslo liudiją), privalo mokėti sveikatos draudimo įmokas. Taip garantuojama teisė gauti apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Net ir nedirbantys, negaunantys kitokio pobūdžio pajamų ir valstybės lėšomis neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu privalo mokėti 9 procentų minimalių 12 mėnesinių algų dydžio draudimo įmokas. Šiandien jos sudaro 93 litus per mėnesį.

Jei esi moksleivis ar studentas, esi apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Daugiau informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą galima rasti čia: http://www.vlk.lt/gyventojams/Puslapiai/Apie-draustumą-PSD.aspx

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tel.: 8 700 88888
El. paštas: info@vlk.lt