Ar žinai savo teises?

Juk kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių – tokia pati situacija yra ir su teisėmis bei pareigomis. Vis labiau žengiant į savarankišką gyvenimą, darosi sunku susigaudyti, ką galima daryti ir kokie apribojimai keliami. Tik žinodamas savo teises galėsi atpažinti situacijas, kuriose jos yra pažeidžiamos, ir siekti, kad padėtis pasikeistų. Be to, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, tad atrask savo teises!

 

Žmogaus teisės paliečia visas mūsų gyvenimo sferas – pilietinę ir politinę, socialinę, kultūrinę bei ekonominę. Žmogaus teisės galioja visiems, nepriklausomai nuo tautybės, gyvenamosios vietos, lyties, tautinės ar etninės kilmės, odos spalvos, religijos, lytinės orientacijos, kalbos, amžiaus ar kitų kriterijų. Šios teisės išdėstytos prieš 60 metų patvirtintoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje

Organizacijos ir institucijos, teikiančios teisinę pagalbą

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, taip pat advokatai ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, padės parengti taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą.

http://teisinepagalba.lt/

Vilniaus universiteto teisės klinika

  • Teikia pirminę teisinę pagalbą, kurią sudaro teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
  • Teikia pagalbą, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą;
  • Padeda parengti procesinius dokumentus teismams (ieškinius, skundus, pareiškimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus).

VšĮ Vilniaus universiteto teisės klinika
Vilniaus g. 25, Vilnius
Tel.: (8 5) 231 28 00
El. paštas: teises.klinika@tf.vu.lt
Darbo laikas: 9:00–17:00 
http://teisesklinika.lt/

Mykolo Romerio Universiteto (MRU) Teisinės pagalbos centras

  • Teikiama pirminė teisinė pagalba;
  • Dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms (pvz., policijai), rengimas.  

VšĮ Teisinės pagalbos centras
Daukanto a. 1, Vilnius
Darbo laikas:
antradieniais 15:00–17:00 
trečiadieniais 15:00–17:00  
ketvirtadieniais 15:00–17:00

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisines_pagalbos_centras/apie_centra/

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra savarankiška vaiko teisių laikymosi priežiūros ir kontrolės valstybės institucija. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius yra ypatinga teisinė institucija, kurios negalima priskirti nei vienai iš trijų valdžių. Vienas iš pagrindinių Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucijos bruožų yra tai, kad ji neturi ir nenaudoja valstybinės prievartos priemonių ir jos rekomendacijų įgyvendinimas užtikrinamas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus autoritetu.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra nepriklausoma institucija, kurios vienas iš tikslų – užtikrinti, kad privatūs ir viešieji asmenys laikytųsi moterų ir vyrų lygių galimybių bei lygių galimybių įstatymuose įtvirtinto asmenų diskriminacijos draudimo.Ši institucija taip pat tiria pareiškėjų skundus dėl diskriminacijos tiek viešajame sektoriuje, tiek santykiuose tarp privačių asmenų. Lygių galimybių kontrolierius, ištyręs skundą, gali skirti administracines nuobaudas pažeidėjams, tačiau negali atlyginti žalos pažeidimą patyrusiam asmeniui.

http://www.lygybe.lt/lt/titulinis_10.html

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba tiria žmogaus teisių pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse. Inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimus, taip pat visų fizinių ar juridinių asmenų skundus dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų pažeidimų ar nesilaikymo.

http://www.lrs.lt/intl/zeit.show