PSD

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, galioja privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Nuolat gyvenantys Lietuvoje asmenys privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Apdraustiesiems valstybė garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą valstybinėse ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus, kai tam tikri tyrimai ar procedūros nėra apmokami iš Valstybinės ligonių kasos (VLK) biudžeto) bei privačiose įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Tuo tarpu privalomojo sveikatos draudimo neturintys asmenys už sveikatos priežiūros paslaugas privalo susimokėti patys.

Apdraustaisiais PSD Lietuvoje laikomi:

  • asmenys, kurie patys individualiai moka sveikatos draudimo įmokas (dirbantieji pagal individualios veiklos pažymą, turintys verslo liudijimą, kiti asmenys, kurie nėra draudžiami darbdavio ar valstybės);

  • asmenys, už kuriuos privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka jų darbdaviai (dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pagal autorines sutartis dirbantys asmenys);

  • valstybės lėšomis draudžiami asmenys (darbo biržoje užsiregistravę bedarbiai (išskyrus užsieniečius, turinčius leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje laikinai, jeigu nėra išdirbę Lietuvoje 6 mėnesių prieš užsiregistruodami į darbo biržą), moterys, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau nepilnamečius vaikus, pensininkai ir šalpos kompensacijų gavėjai, asmenys iki 18 metų, moksleiviai, dieninių skyrių studentai, socialinę pašalpą gaunantys žmonės ir kiti).

Visi asmenys (tiek apdraustieji, tiek neturintys PSD) gali lankytis valstybinėse ir savivaldybių bei privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. Skirtumas tas, kad neapdraustieji už visas sveikatos priežiūros paslaugas ir privačiose, ir valstybės bei savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose privalo mokėti patys.

 

Studijuojantiems užsienyje

Valstybės lėšomis visi studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, yra apdraudžiami akademiniams metams. Tam, kad jiems pasibaigus draustumas vėl įsigaliotų, į Europos Sąjungos, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos aukštąsias mokyklas studijuoti išvykstantys asmenys teritorinei ligonių kasai (TLK) pagal gyvenamąją vietą tiesiog turi pateikti studento statusą patvirtinančią pažymą iš užsienio mokymo įstaigos.

TLK kartu su asmens tapatybės dokumentu būtina pateikti mokymo įstaigos išduotą oficialios akademinės pažymos originalą, patvirtinantį, kad jaunuolis tikrai ten studijuoja. Draustumui privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) patvirtinti priimami tik originalūs dokumentai.

Pažymą galima pateikti atvykus į TLK, paštu (atsiunčiant pažymos originalą, asmens tapatybės dokumento kopiją, laisvos formos prašymą patvirtinti draustumą) arba per įgaliotą asmenį (būtinas įgaliojimas). Elektroniniu paštu galima atsiųsti pažymą, jeigu joje nurodyta galimybė patikrinti pažymos galiojimą elektroniniu būdu. Studentų draustumas patvirtinamas ir tais atvejais, kai pati aukštoji mokykla TLK atsiunčia elektroninį dokumentą (pažymą apie studijas).

Įsidėmėtina, kad šią pažymą TLK reikia pateikti kiekvienais studijų metais, nes studentų draustumas tvirtinamas pagal pažymoje nurodytus laikotarpius, bet ne ilgiau kaip vieneriems akademiniams metams. Nepateikus pažymos, ne tik nutrūksta draustumas, bet ir skaičiuojama PSD įmokų skola, kurią reikia padengti, kad draustumas vėl įsigaliotų. Jei mokslai prasideda vėliau, PSD įmoką už laikotarpį, kol nestudijuojama, būsimi studentai turi susimokėti patys. Pavyzdžiui, jei mokslai prasideda spalį, PSD įmoką už rugsėjį reikia sumokėti savarankiškai.

Vykstantys studijuoti ne Europoje, valstybės lėšomis nėra draudžiami, todėl savo sveikatos draudimu turi pasirūpinti patys. Lietuvoje studijuosiantiems asmenims dėl draustumo patvirtinimo į TLK kreiptis nereikia, nes reikiami duomenys gaunami iš Studijų registro.

 

Savanoriaujant

 Nors savanoriavusieji užsienyje teigia, kad jiems ten buvo suteiktas sveikatos draudimas, svarbiau tai, kad nebuvo mokamas atlyginimas, nuo kurio būtų atskaičiuoti mokesčiai. Tad bet kuriuo atveju, išvykstant vykdyti savanoriškos veiklos, patariama išsideklaruoti iš mūsų šalies.

Kitaip nei kariams šauktiniams, PSD nesuteikiamas ir Lietuvos krašto apsaugos savanoriams, jei jie neįdarbinami.

Daugiau informacijos apie PSD rasi čia.