„Erasmus+“ – kelias į naujas galimybes

Mokymasis, studijos
2014/07/15

STRAIPSNĮ PARENGĖ:

Ugnė Revinskaitė
Jaunasis žurnalistas
„Erasmus+“ – kelias į naujas galimybes

Dauguma esame girdėję žodį „Erasmus“. Vieniems tai galbūt asocijuojasi su Roterdamo filosofu Erazmu Roterdamiečiu, kitiems – tai studentų mainų programa. Ir vieni, ir kiti neklysta, kadangi „Erasmus“ studentų mainų programa pavadinta būtent šio filosofo garbei. Tačiau nesuklyskime – „Erasmus+“ visai kas kita. Tai nauja, tik šiemet prasidėjusi, bet daug žadanti, ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa 2014-2020 metams.

„Erasmus+“ – visų, anksčiau įgyvendintų, programų patobulinta versija. Ji grindžiama ilgiau kaip 25 metus švietimo, mokymo ir jaunimo srityse įgyvendinamų Europos programų pasiekimais. Programa „Erasmus+“ sukurta integravus bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis aukštojo mokslo srityje programas, programas „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus Mundus“, taip pat mokymosi visą gyvenimą programą bei TEMPUS, ALFA ir EDULINK. Pagal šias programas buvo remiami veiksmai aukštojo mokslo, jaunimo reikalų (įskaitant jų tarptautinį matmenį), profesinio rengimo ir mokymo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse. Su „Erasmus+“ siekiama žengti toliau nei šios programos: skatinti sąveiką ir tarpusavio skatinamąjį poveikį įvairiose švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse, šalinti dirbtines kliūtis tarp įvairių veiksmų ir projektų formatų, skatinti naujas idėjas, pritraukti naujus dalyvius iš darbo rinkos ir pilietinės visuomenės ir diegti naujas bendradarbiavimo formas. Taigi „Erasmus+“ turėtų tapti veiksmingesne priemone, kurią taikant, būtų atsižvelgta į realius žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystymo poreikius Europoje ir už jos ribų.

Be to, įgyvendinant „Erasmus+“ programą, siekiama spręsti įvairias socialines ir švietimo problemas, prisidėti prie bendrų ES tikslų įgyvendinimo. Programa norima suteikti galimybę jaunuoliams, nebaigusiems mokyklos, ir žemos kvalifikacijos suaugusiems bei įgyti darbo rinkai ir konkurencingai ekonomikai reikalingų įgūdžių; ugdyti jaunuolių pilietiškumą, skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje; teikti jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbantiems asmenims mokymo ir bendradarbiavimo galimybes, didinti jų profesionalumą; įtvirtinti mokymosi visą gyvenimą principą visose švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse, didinti judumo galimybes ir bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis. „Erasmus+“ prisideda prie „Europa 2020“ pagrindinio tikslo švietimo srityje (pagrindiniai švietimo srities tikslai yra iki 2020 m. sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų dalį iki mažiau nei 10 procentų ir padidinti aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalį bent iki 40 procentų) įgyvendinimo, taip pat sporto, ypač mėgėjiško, plėtotės. Todėl „Erasmus+“ yra ne tik studentų mainų, bet ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa.

Programą sudaro trys pagrindiniai veiksmai, taip pat „Jean Monnet“ programa ir sportas. Pirmas pagrindinis veiksmas – pavienių besimokančiųjų asmenų judumas, tiksliau – pavienių asmenų judumas švietimo, mokymo ir jaunimo srityse. Jauniems žmonėms šis veiksmas suteikia galimybę dalyvauti jaunimo mainuose, savanoriauti arba atlikti praktiką Europos savanorių tarnyboje, dalyvauti šios tarnybos organizuojamuose masiniuose renginiuose.

Antras pagrindinis veiksmas – bendradarbiavimas, siekiant kurti inovacijas ir dalintis gerąja patirtimi. Remiami strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, taip pat žinių sąjungos, sektorių įgūdžių sąjungos, gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje. Jauni žmonės šiame veiksme gali dalyvauti švietimo, mokymo ir (ar) jaunimo organizacijų ir kitų veikėjų strateginėse partnerystėse, tarptautinėse jaunimo iniciatyvose.

Trečias pagrindinis veiksmas remia politines reformas. Skatinamas struktūrinis dialogas, jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų sprendimų priėmėjų susitikimai. Jaunuoliams suteikiamos galimybės prisidėti prie struktūrinio dialogo, Europos jaunimo savaitės renginių ir IT įrankių, tokių kaip Youthpass ar Europass (tai dokumentai, kuriais pažymimos neformaliu būdu įgytos kompetencijos. Šiomis ir kitomis (EKS, ECTS, ECVET ir t. t.) priemonėmis bendrai siekiama užtikrinti lengvesnį įgūdžių ir kvalifikacijos pripažinimą atskirose šalyse ir tarpvalstybiniu mastu, visose švietimo ir mokymo posistemėse bei darbo rinkoje) gavimo.

„Jean Monnet“ veiksmais siekiama skatinti studijų ir mokslinių tyrimų ES studijų srityje kompetenciją visame pasaulyje, šiais veiksmais taip pat siekiama skatinti akademinio pasaulio ir politikų dialogą, todėl „Jean Monnet“ daugiausiai kelių atveria studentams ir akademikams. Studijų ir mokslinių tyrimų srityje galimi studijų modulių, profesūros, kompetencijos centrų projektai, remiami politinių diskusijų su akademiniu pasauliu projektai ir tinklų projektai bei paramos institucijoms ir asociacijoms projektai.

„Erasmus+“ sporto srityje įgyvendinami bendradarbiavimo partnerystės projektai bei Europos pelno nesiekiantys sporto renginiai. Ypatingai skatinamas Europos bendradarbiavimas sporto srityje, siekiama užtikrinti skaidrumą įvairių varžybų metu.

Projektų dalyviai paprastai turi būti įsikūrę kurioje nors iš programos šalių. Aukštojo mokslo ir jaunimo reikalų srityse taip pat gali dalyvauti dalyviai iš šalių partnerių. Konkrečios dalyvavimo kuriame nors „Erasmus+“ projekte sąlygos priklauso nuo susijusio veiksmo rūšies. Pavyzdžiui, įgyvendinant su mokykliniu ugdymo sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra mokyklų vadovai, mokyklų mokytojai ir darbuotojai, priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų moksleiviai, o įgyvendinant su sporto sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra specialistai ir savanoriai, sportininkai ir treneriai.

Programą įgyvendina Europos Komisija ir nacionalinės agentūros. Lietuvoje tris pagrindinius veiksmus administruoja tokios nacionalinės agentūros: jaunimo sritį – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), formaliojo švietimo sritį – Švietimo mainų paramos fondas. „Jean Monnet“ ir sporto veiklų projektai administruojami centralizuotu lygmeniu Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (angl. Executive agency), įsikūrusios Briuselyje, Belgijoje.

Taigi, „Erasmus+“ – tikras gausybės ragas, kupinas naujų galimybių. Projekto metu galima ne tik savanoriauti, dalyvauti mainuose ar vykdyti projektą, bet ir savo darbais prisidėti prie Europos ateities vizijų įgyvendinimo. Tai puiki proga praturtinti savo žinių bagažą, įgyti patirties bei pasijusti tikru europiečiu.

Susijusios naujienos Daugiau

Dalyvauk karantino protmūšiuose tiesiogiai!
Dalyvauk karantino protmūšiuose tiesiogiai!
Tinklalaidė, sklindanti kiaurai grotas
Tinklalaidė, sklindanti kiaurai grotas
LiJOT ieško komunikacijos koordinatoriaus asistento (-ės)
LiJOT ieško komunikacijos koordinatoriaus asistento (-ės)

Susiję straipsniai Daugiau

Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Savanorystė iš namų – galimybė prasmingai įveikti karantiną?
Interviu su NASA stažuotoju Deividu Čelkiu: kaip patekti į NASA?
Interviu su NASA stažuotoju Deividu Čelkiu: kaip patekti į NASA?
Ieškantiems trumpalaikio darbo: 4 priežastys, kodėl verta išvykti dirbti į užsienį trumpam laikui
Ieškantiems trumpalaikio darbo: 4 priežastys, kodėl verta išvykti dirbti į užsienį trumpam laikui