Darnaus vystymosi tikslai

2020/07/30
Darnaus vystymosi tikslai

Darnaus vystymosi tikslai (DVT) buvo priimti 2015 metais Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu. Patvirtindamos šią 17 tikslų darbotvarkę, visos pasaulio valstybės įsipareigojo kartu dirbti vardan taikios, darnios ir visiems palankios ateities. 

DVT yra paremti 5P principu, kuris užtikrina, kad visi darbai, daromi DVT vardu siektų gerovės ir nekenktų nei vienai gyvenimo sričiai. 5P tai: 

  • Žmonės (People) – Žmogaus teisių užtikrinimas, skurdo ir bado naikinimas, lygių galimybių užtikrinimas sveikoje aplinkoje; 
  • Planeta (Planet) – Planetos saugojimas nuo nykimo, tvarus ir saikingas išteklių naudojimas, klimato kaitos veiksnių stabdymas; 
  • Klestėjimas (Prosperity) – laimingo, oraus žmogaus gyvenimo užtikrinimas ekonominės ir technologinės pažangos pagalba, viską derinant su pagarba gamtai; 
  • Taika (Peace) – Taika yra būtina dalis darniame vystymesi, šios dvi dalys neįsivaizduojamos viena be kitos, nes neįmanoma užtikrinti darnos, jei visuomenėje vyrauja baimė; 
  • Partnerystė (Partnership) – Tam, kad būtų pasiekti šie tikslai, partneriauja visas pasaulis, nuo vyriausybių iki kiekvieno individo, todėl labai svarbu, kad visą tikslų siekimo laikotarpį tikėtume tikslų sėkme ir vardan jos dirbtume.

Darnaus vystymosi tikslai 

1 tikslas. Panaikinti visų formų skurdą visose šalyse. 

Pasirūpinti, kad nei vienoje šalyje neliktų žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių, kad jie nebūtų diskriminuojami jokiose gyvenimo sferose, nepaisant jų lyties, amžiaus ir kt., kad valstybės dalintųsi gerąja patirtimi ir ištekliais siekdamos šio tikslo. 

2 tikslas. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį. 

Pasirūpinti visų pasaulio gyventojų, ypač labiausiai pažeidžiamų, aprūpinimu visaverčiu maistu. Tą įgyvendinti, užtikrinant deramas sąlygas maisto gavybai (medžioklei, žvejybai), maisto tiekimo grandinėje dirbantiems žmonėms ir nekenkiant gamtai. 

3 tikslas. Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę. 

Kreipti didesnį dėmesį įvairių ligų prevencijai ir taip sumažinti mirčių skaičių nuo užkrečiamų ligų, gimdymo padarinių, psichotropinių medžiagų; užtikrinti deramą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje kiekvienas gautų reikiamą pagalbą. 

4 tikslas. Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. 

Užtikrinti, kad visi pasaulio gyventojai, nepaisant jų lyties, amžiaus, socialinio statuso ir kt., gautų kokybišką visų lygių išsilavinimą, kad mokymosi įstaigos būtų pritaikytos įvairių poreikių turintiems besimokantiesiems, o mokantieji turėtų deramas darbo sąlygas ir galimybes kelti kvalifikaciją. 

5 tikslas. Pasiekti lyčių lygybę - moterų ir mergaičių vienodą galią.

Užtikrinti lyčių lygybę, pasirūpinti, kad būtų sustabdyta moterų įvairių rūšių diskriminacija, jos turėtų teisę į visavertį išsilavinimą, karjeros galimybes ir socialines bei reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas.

6 tikslas. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją. 

Užtikrinti prieigą visiems pasaulio gyventojams prie švaraus geriamo vandens šaltinio ir galimybę naudotis tualetu, atliekų tvarkymo ir vandens valymo iniciatyvų rėmimą, vandens šaltinių ir ekosistemų apsaugą, higienos reikalavimų tvarkant sąvartynus laikymąsi. 

7 tikslas. Užtikrinti  galimybę visiems naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija. 

Siekti naudoti kuo daugiau energijos, gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių, tokių, kaip: saulė ir vėjas, užtikrinant galimybę kuo daugiau žmonių naudotis švaria ir taupia energija. 

8 tikslas. Skatinti tvarų, įtraukiantį ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą. 

Užtikrinti orių darbo vietų kūrimą, tinkamą atlygį, diskriminacijos mažinimą darbo vietoje, kovą su nelegaliomis veiklomis, tokiomis, kaip: vaikų darbas, prekyba žmonėmis, šešėlinė ekonomika. 

9 tikslas. Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir naujoves. 

Užtikrinti mokslinių tyrimų plėtrą, pramonės modernizaciją, švarių ir aplinkai nekenksmingų technologijų ir gamybos procesų plėtrą. 

10 tikslas. Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose valstybėse. 

Siekti pajamų augimo labiausiai nepasiturintiems pasaulio gyventojams, siekti didesnės socialinės, ekonominės, politinės žmonių įtraukties, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, negalią, rasę, etninę kilmę, religiją, ekonominę ar kitą padėtį.

11 tikslas. Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs. 

Suteikti galimybę naudotis saugiomis, prieinamomis, pasiekiamomis ir darniomis transporto sistemomis visiems, gerinant kelių eismo saugumą, ypač plečiant viešąjį transportą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų asmenų, moterų, vaikų, asmenų su negalia ir pagyvenusių žmonių poreikiams, apsaugoti ir išsaugoti pasaulio kultūros ir gamtos paveldą, mažinti neigiamą miestų poveikį. 

12 tikslas. Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius. 

Per pusę sumažinti vienam gyventojui tenkantį pasaulinį maisto švaistymą mažmeniniu ir vartotojų lygiu, siekti darnaus gamtos išteklių valdymo ir veiksmingo jų naudojimo, šviesti visuomenę apie darnų vartojimą. 

13 tikslas. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų. 

Stiprinti visų šalių atsparumą su klimato kaita susijusiems pavojams ir gaivalinėms nelaimėms bei gebėjimą prisitaikyti prie jų padarinių, įtraukti klimato kaitos mažinimo priemones. 

14 tikslas. Išsaugoti ir tausojant naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius darniam vystymuisi. 

Tausoti jūrų ir pakrančių ekosistemas, siekiant išvengti didelio neigiamo poveikio, atkurti gamtos procesus, išsaugoti nykstančias žuvų rūšis, pažaboti nelegalią ir pavojingą žvejybą, didinti jūrinę ir biologinę įvairovę.

15 tikslas. Išsaugoti sausumos ekosistemas.

Saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės būklės blogėjimą ir pakeisti šį procesą priešinga kryptimi bei sustabdyti biologinės įvairovės praradimą. 

16 tikslas. Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais. 

Stiprinti besivystančių šalių teisinį dalyvavimą sprendimų priėmime, mažinti korupciją, užtikrinti visiems vienodą teisę reikalauti teisingumo, skatinti nediskriminuojančių įstatymų leidybą ir piliečių dalyvavimą valdyme. 

17 tikslas. Stiprinti vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę darniam vystymuisi.

Stiprinti darniam pasaulio vystymuisi būtinas partnerystes, regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti taisyklėmis pagrįstą, atvirą, nediskriminacinę ir lygiateisę daugiašalę prekybos sistemą. 

 

Informaciją parengė Pasaulio piliečių akademija

Esame nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas - aktyviai dalyvauti visuomenės kaitos procesuose ir skleisti globalaus pilietiškumo ir darnaus vystymosi pamatines nuostatas jaunimo tarpe. Būdami neoficialiais darnaus vystymosi ambasadoriais Lietuvoje, siekiame priartinti 2030 Darbotvarkę prie kasdieninio jauno žmogaus gyvenimo ir parodyti, kokį vaidmenį kiekvienas iš mūsų vaidiname šių tikslų įgyvendinimo procese. Stengiamės pateisinti „akademijos“ vardą, todėl kuriame tobulėjimo ir mokymosi galimybes, padedančias jauniems žmonėms geriau suprasti, kaip veikia šiandieninis pasaulis, suvokti savo vaidmenį pasaulio darnaus vystymosi procesuose ir suteikti galimybes sustiprinti savo gebėjimus ir nuostatas, leisiančias asmeniškai prisidėti prie darnios pasaulio kaitos. 

Nori dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose, daugiau sužinoti apie darnų vystymąsi ar tiesiog turi minčių, idėjų, kurios žūtbūt prašosi įgyvendinimo? Susirask mus socialinėse medijose („Facebook“ @pasaulio.pilietis ir „Instagram“ @globalcitizen.lt gal galima kontaktus nurodyti prie FB ir IG ikonėlių) ir mes pažadame tau daug įdomaus veiksmo!